آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

شماره تماس : 29902277 - 29902278 - 22431673 - 021

پست الکترونیکی :  Econandpolitstud@sbu.ac.ir

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .