اعضای شورای علمی- پژوهشی مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

1- دکتر منصور میراحمدی

2- دکتر حسنعلی قنبری

3- دکتر حجت ایزدخواستی

4- دکتر داود غرایاق زندی

5- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

6- دکتر یدالله دادگر

7- دکتر مرتضی تهامی پور

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .