ارسال آثار علمی-پژوهشی محققین

 

محققین و پژوهشگران محترمی که مایل به ارسال آثار علمی - پژوهشی خود هستند،می توانند آثار خود را به آدرس ایمیل  زیر ارسال نمایند.

Econandpolitstud@sbu.ac.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .