ارسال طرح های تحقیقاتی محققین

 

اولویت های پژوهشی و فراخوان

با توجه به این که این مرکز مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اخذ نموده است، لذا علاقه مندان می توانند طرح های پیشنهادی خویش را با اولویت بانکداری و مالیه اسلامی در قالب فرمت پروپزال دانشگاه شهید بهشتی (موجود در سایت معاونت پژوهشی این دانشگاه) به آدرس اینترنتی این مرکز( Econandpolitstud@sbu.ac.ir ) ارسال کنند سایر محورهای پژوهشی این مرکز به صورت زیر است:

 

فهرست محورهای تحقیقاتی مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

 

 متدلوژي و فلسفه اقتصاد
1. متدلوژي اقتصاد
2. معرفت شناسي اقتصاد اسلامي
3. سنت هاي الهي مرتبط با اقتصاد
 بخش توليد
1. قواعد و چهارچوب رفتاري توليدکننده
2. ماهيت و اهداف توليد و منابع توليد
3. سرمايه گذاري داخلي و خارجي
4. انتقال سرمايه
5. قيمت گذاري
6. بخش هاي توليدي صنعت، کشاورزي و خدمات و اولويت شناسي آنان
7. رفتار اقتصادي- توليدي انبياء و اولياء
8. طراحي نظام فقهي جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي
 بخش مصرف
1. انسان اقتصادي
2. رابطه معنويت و اقتصاد
3. دنياگرايي و حب دنيا و نقش آن در اقتصاد سعادت انسان
4. اخلاق و اقتصاد
5. عقلانيت اقتصادي
6. الگوهاي رفتار اقتصادي
7. وقف
8. خمس و زکات
9. ربا ( بهره) و ربا خواري
10. مالکيت
11. عدالت اقتصادي
12. اسراف و تبذير
13. شفافيت
14. آزادي اقتصادي
15. بورس بازي
16. فقر و ثروت
17. توزيع درآمد
18. تورم
19. رزق و روزي
20. سود
21. نفع شخصي
22. مصرف و الگوي مصرفي
23. بررسي اصول پايه رفتار مصرف کننده
24. مطلوبيت
25. رفاه اجتماعي
26. تامين اجتماعي
27. رفتار اقتصادي اهل بيت و پيامبران
28. قاعده لاضرر
29. قاعده نفي غرر
30. قاعده اکل المال بالباطل
31. پس انداز و قرض الحسنه
32. پس انداز و بهره
 ساختار بازارها
الف) عوامل توليد
1. فضاي کسب و کار
2. مشاغل و اولويت هاي آنان
3. منابع طبيعي و توسعه پايدار
4. قيمت گذاري عوامل توليد
5. منابع طبيعي و رشد اقتصادي
6. انرژي( نفت و گاز و ...)
7. آلودگي محيط زيست
8. مديريت ثروت و منابع طبيعي
ب) کار
1. دستمزد
2. عدالت دستمزد
3. دستمزد و ارزش
4. دستمزد و قيمت ها
5. دستمزد و نوع کار
6. دستمزد و کارايي
7. کارايي و بهره وري نيروي کار
8. سياستگذاري بازار کار
9. اشتغال و بيکاري
ج) کالا و خدمات
1. اهداف نظام بازار
2. تعادل و توازن اقتصادي
3. آموزه هاي حقوقي و اخلاقي تعادل
4. رقابت در بازارها
5. کارايي بازارها
6. بازار اسلامي و ويژگي¬هاي آن
 نظام مالي و تامين مالي
1. بازار هاي اوراق بهادار، بورس و بازار ثانويه
2. ماهيت پول
3. تقاضاي پول
4. عرضه پول
5. خلق پول نقدينگي
6. پول الکترونيکي
7. کارت اعتباري
8. سياست هاي پولي
9. عمليات بانکداري اسلامي
10. اهداف بانکداري اسلامي
11. الگوي تخصيص منابع بانکي
12. پول شويي
13. بانکداري اخلاقي
14. بيمه در اسلام
15. ماهيت فقهي – حقوقي عقود بانکي
16. ماهيت فقهي و حقوقي سپرده ها و ذخائر قانوني
17. قرض الحسنه
18. مضاربه
19. جعاله
20. فروش اقساطي
21. مزارعه
22. مساقات
23. مشارکت
24. مشارکت مدني
25. اجاره به شرط تمليک
26. سلف
27. خريد دين
28. استنصاع
 دولت و بخش عمومي
1. اهداف دولت اسلامي
2. امنيت اقتصادي
3. قدرت هاي اقتصادي در حکومت اسلامي
4. دخالت دولت در اقتصاد
5. اقتدار دولت
6. ماليات و يارانه در اسلام
7. بودجه و بيت المال
8. نظام بودجه ريزي
9. کسري بودجه و تامين آن
10. تعزير مالي
11. کالاهاي عمومي
12. ولايت فقيه و اقتصاد
13. دولت و سياستگذاري اقتصادي
14. اصول کلي سياستگذاري
15. دولت و سياست هاي کلان( پولي و مالي)
 بخش خارجي
1. تجارت بين الملل
2. شرکت هاي چند مليتي
3. جهاني شدن
4. عدالت در سطح بين الملل
 ساير موضوعات
1. مسائل مستحدثه اقتصادي
2. پيشرفت اقتصادي
3. الگوي اسلامي – ايران پيشرفت
4. توسعه انساني برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت
5. اقتصاد مهدويت
6. تعاون
7. اقتصاد نبوي
8. اقتصاد مقاومتي
9. اقتصاد علوي
10. استاندارد هاي اقتصادي
11. شاخص هاي شناسايي اسلامي بودن رفتارها و بخش هاي مختلف اقتصاد
12. ميزان اسلامي بودن اقتصاد ايران
13. استقلال اقتصادي و عزت
14. استخراج مباني فلسفي شخصيت هاي بزرگ اسلامي مانند ابن سينا، خو اجه نصير طوسي ، شهيد صدر و ...)
15. مفاسد اقتصادي

 

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال طرح های پیشنهادی محققین محترم: 

Econandpolitstud@sbu.ac.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .