آثار علمی - پژوهشی محققین

کلیه محققین محترمی که مایل به ارسال آثار علمی - پژوهشی خود در حوزۀ

اقتصاد اسلامی می باشند می توانند، آثار خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

iec@mail.sbu.ac.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .