نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

نویسندگان:
مرتضی عزتی، مهرداد محمودیان


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1393


ماه یا فصل انتشار:
بهار


دوره:
14


شماره:
53


صفحه:
31-55


کلیدواژه:
فقر، انفاق، وقف، بیکاری، تورم، پانل دیتا.ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .