نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه های اسلامی

نویسندگان:
محمدتقی گیلک حکیم آبادی، زینب کرامتی


محل نگهداری:
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
10


شماره:
19


صفحه:
67-89


کلیدواژه:
نابرابری، فقر، روش داده های تابلویی نامتوازن، درآمد و توزیع.فایل های پیوستی
fawj111
: fawj111.pdf این فایل 265 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .