نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

رفتارشناسی انسان فطرت گرا در گستره توزیع از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان:
علی اصغر هادوی نیا


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1393


ماه یا فصل انتشار:
تابستان


دوره:
14


شماره:
54


صفحه:
73-99


کلیدواژه:
رفتارشناسی، فراگرد انگیزشی، توزیع، فطرت گراارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .