نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

فردگرایی به مثابه مطلوبیت های افراد در تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام و لیبرالیسم

نویسندگان:
محمدحسین کرمی


محل نگهداری:
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی


سال انتشار:
1393


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
11


شماره:
21


صفحه:
161-181


کلیدواژه:
فردگرایی، تابع رفاه اجتماعی، مطلوبیت، لیبرالیسم، اومانیسم، اسلام، سیاست های اقتصادی.فایل های پیوستی
fafs89
: fafs89.pdf این فایل 423 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .