بازدید : 824 تاریخ درج : 1394/12/9 زمان : 09:03:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

نخستین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه

منبع خبر:

 

پانزدهم اسفند در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

نخستین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه

عصر بازار- نخستین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی روز ۱۵ اسفند ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور کارشناسان مطرح بازار سرمایه برگزار    می شود.

13941205112445704706810.jpg

 

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در این کنفرانس غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس، علی سنگینیان عضو اتاق بازرگانی و رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه، حسین خزلی خرازی عضو هیات مدیره بورس کالا و علیرضا توکلی کاشی مدیر ابزارهای مالی فرابورس سخنرانی خواهند کرد. 
نخستین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی با همکاری گروه دانش شاخص بازار سرمایه و مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت 14 الی 19 روز شنبه 15 اسفند ماه 94 با حضور کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و کارشناسان بازار سرمایه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ هستند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ، ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی اﺳﻤﻲ و دوره ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑـﺪون ﻛـﻮﭘﻦ ﺳـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻗﺎﺑلیت  دادوﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒـﺎل ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻣﺴوﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر طلبکاران ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .