نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ابزارهای مالی کاربرد پذیر در بازارهای مالی اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
1مقدمه2. مفهوم مدیریت نقدینگی3.مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی4. موقعیت کنونی نقدینگی در بانکداری اسلامی5.برخی ابزارهای مالی مدیریت نقدینگی در نظام مالی اسلامی6.بازار بین بانکی اسلامی و مدیریت نقدینگی7. زیر ساختها ی لازم برای مدیریت نقدینگی8. برخی ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران9. نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
ابزارهای مالی کاربرد پذیر در بازارهای مالی اسلامی
: hafa-mb-92_1023.pdf این فایل 288 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .