نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ارزيابي اثر توسعه بانكداري الكترونيك بر پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي كشور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ضریب فزاینده پولی و عوامل موثر بران،نحوه اثر گذاری پول الکترونیک برضریب فزاینده،مقایسه تطبیقی ضریب فزاینده نقدینگی بین چند کشور منتخب،پیشینه تحقیق،تاثیر گذاری بانکداری الکترونیک بر ضریب فزاینده نقدینگی در ایران،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانکداری الکترونیک،پول الکترونیک،ضریب فزاینده نقدینگی،پایه پولی،حجم پول در گردش
فایل های پیوستی
ارزيابي اثر توسعه بانكداري الكترونيك بر پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي كشور
: hafa-mb-79_1027.pdf این فایل 303 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .