نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
استقلال بانك مركزي و ثبات مالي اقتصاد:تجربه کشور های نوظهور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اسقلال بانک مرکزی و ثبات مالی،حقایق آشکار شده د رمورد استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی،نتایج تجربی،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
استقلال بانک مرکزی،ثبات مالی،اسقرار نظارتی و قاعده مند،الگوی داده های ترکیبی پویا
فایل های پیوستی
استقلال بانك مركزي و ثبات مالي اقتصاد:تجربه کشور های نوظهور
: hafa-mb-101_1031.pdf این فایل 303 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .